کرونا در همین نزدیکیست - گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

کرونا در همین نزدیکیست - گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

/
ویروس کرونا با کوچک ترین غفلت می تواند هزینه ای جبران…
مصاحبه دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد با شبکه نسیم برنامه نسیم دانش
مصاحبه دکتر مریم دانشپور مسئول فنی شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد با برنامه نسیم دانش
مصاحبه دکتر رامین فاضل مدیرعامل شرکت لیوژن فارمد با شبکه نسیم برنامه نسیم دانش
بومی سازی کیت‌های تشخیص مولکولی کرونا