انجام کلیه خدمات پروتئین با قیمت مناسب و کیفیت بالا
استخراج و خالص سازی حرفه ای انواع پروتئین ها
انجام کلیه پروژه های دانشگاهی مرتبط
آماده عقد قرارداد با شرکت های تولید کننده فرآورده های زیستی و شیمیایی
خدمات آزمایشگاه پروتئین شیمی

خدمات آزمایشگاه پروتئین شیمی

تجهیزات-آزمایشگاه-پروتئین-شیمی

تجهیزات آزمایشگاه پروتئین شیمی