لیوژن فارمد

پنل تحصصی : ارزش آفرینی سلامت

پنل تحصصی : ارزش آفرینی سلامت

گزارش شبکه یک سیما از شرکت لیوژن فارمد

بومی سازی کیت‌های تشخیص مولکولی کرونا

خدمات ما

حذف و غیرفعال سازی ویروس طی فرایند تولید زیست داروها

تعیین مقدار بقایای DNA در زیست داروها و داروهای نوترکیب

مشخصه یابی بانک های سلولی

مرکز بین المللی طیف سنجی جرمی

تشخیص کمی و کیفی آلودگی های نمونه های زیستی / غیرزیستی

رویدادها :

اخبار علمی

برخی از مشتریان ما