وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.

کلاه برداری : یادگیری از دشمن بدن

وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.

نویسنده : سعید کارگر

رفرنس

وقتی یک شخصی پیوند عضو دریافت می کند، سیستم های ایمنی فرد ممکن است آن را بعنوان جسم خارجی شناسایی و نابود کند. آزمایشگاه Bhatia با برنامه ریزی مجدد سلول ها و بیان مارکرهای سطحی به عنوان سلول های سرطانی، موفق شدند سلول های پیوند شده (بنفش) را از دست سلول های ایمنی (سبز) در بدن محافظت کرد. این تغییرات سطحی در ظاهر اندام های عضو می تواند فواید درمانی عمیقی داشته باشد.
کلاه برداری : یادگیری از دشمن بدن
سبد خرید
پیمایش به بالا