تسکین و خاموشی درد های دشوار تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.

تسکین و خاموشی درد های دشوار

تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند .
محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. “درد یک پاسخ پیچیده مغز است، “این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.

تسکین و خاموشی درد های دشوار  تیم تحقیقاتی دانشگاه دوک منطقه کوچکی از مغز موش را شناسایی کرده است که می تواند حس درد حیوانات را به شدت کنترل کند. مطالعات آنها یک جمعیت خاص از سلولهای عصبی در آمیگدال را پیدا کرده است ، که در صورت فعال شدن ، بطور غیر منتظره ای درد را خاموش می کنند . محققان امیدوارند که یافته های آنها می تواند به نسل جدیدی از مسکن ها منجر شود که بطور ویژه این سلولهای عصبی را هدف قرار می دهند. "درد یک پاسخ پیچیده مغز است، "این شامل تبعیض حسی ، احساسات و واکنش های خود مختار (سیستم عصبی غیر ارادی) است.
تسکین و خاموشی درد های دشوار


 درمان درد با مسدود کردن همه این مراحل در مغز است . بسیاری از این مناطق به سختی قابل دسترس است . اما فعال کردن یک گره کلیدی که به طور طبیعی سیگنال های مهاری را به این مناطق پردازش درد ارسال کند قوی تر و مؤثر تر خواهد بود. “
یکی از تأثیرات اصلی بیهوشی عمومی (GA) بی دردی یا از بین رفتن درک درد است و این امر می تواند به طور مستقل تا از دست دادن هوشیاری اتفاق بیفتد. برخی از بیماران گزارش می دهند که حتی تحت GA از مکالمات در اتاق عمل آگاه هستند ، اما هیچ دردی را احساس نمی کنند ، و این نشان می دهد که “می تواند یک مسیر ضد درد خاص وجود داشته باشد که مستقل از اثر از دست رفتن هوشیاری GA باشد.

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس

سبد خرید
پیمایش به بالا