سندرم دراوه نوع نادری از صرع مزمن است که تحدید کننده حیات است و در اولین سال زندگی نوزاد شروع می شود. سندرم دراوه یک انسفالوپاتی ژنتیکی است که بیشترین ارتباط را با جهش ژنSCN1A دارد و سبب افزایش احتمال ابتلا به سرع مقاوم به درمان می شود و ناتوانی جسمی را به همراه می آورد. سازمان غذا و دارو آمریکا دارویFintepla را برای درمان صرع همراه با سندرمDravet تایید کرد. در دو مطالعه بالینی بر روی 202 بیمار با سنین بین 2 تا 18 سال کارآیی در دارو بررسی شد. در این مطالعه مقدار تغییرات مکرر سطح تشنج در بیماران اندازه گیری شد که در هر دو مطالعهFintepla میزان حملات صرع را به شکل چشم گیری کاهش داد. مصرفFintepla برای بیماران دریچه قلبی و بیماران با فشار خون شرین ریوی با هشدار همراه است و باید به شکل محدود و کنترل شده مصرف شود.

سازمان غذا و دارو آمریکا داروی جدیدی برای درمان سندرم دراوه تایید کرد

سندرم دراوه نوع نادری از صرع مزمن است که تحدید کننده حیات است و در اولین سال زندگی نوزاد شروع می شود. سندرم دراوه یک انسفالوپاتی ژنتیکی است که بیشترین ارتباط را با جهش ژنSCN1A  دارد و سبب افزایش احتمال ابتلا به سرع مقاوم به درمان می شود و ناتوانی جسمی را به همراه می آورد.

سازمان غذا و دارو آمریکا دارویFintepla  را برای درمان صرع همراه با سندرمDravet  تایید کرد. در دو مطالعه بالینی بر روی ۲۰۲ بیمار با سنین بین ۲ تا ۱۸ سال کارآیی در دارو بررسی شد. در این مطالعه مقدار تغییرات مکرر سطح تشنج در بیماران اندازه گیری شد که در هر دو مطالعه Fintepla  میزان حملات صرع را به شکل چشم گیری کاهش داد. مصرفFintepla  برای بیماران دریچه قلبی و بیماران با فشار خون شرین ریوی با هشدار همراه است و باید به شکل محدود و کنترل شده مصرف شود.

سندرم دراوه نوع نادری از صرع مزمن است که تحدید کننده حیات است و در اولین سال زندگی نوزاد شروع می شود. سندرم دراوه یک انسفالوپاتی ژنتیکی است که بیشترین ارتباط را با جهش ژنSCN1A  دارد و سبب افزایش احتمال ابتلا به سرع مقاوم به درمان می شود و ناتوانی جسمی را به همراه می آورد. سازمان غذا و دارو آمریکا دارویFintepla  را برای درمان صرع همراه با سندرمDravet  تایید کرد. در دو مطالعه بالینی بر روی 202 بیمار با سنین بین 2 تا 18 سال کارآیی در دارو بررسی شد. در این مطالعه مقدار تغییرات مکرر سطح تشنج در بیماران اندازه گیری شد که در هر دو مطالعهFintepla  میزان حملات صرع را به شکل چشم گیری کاهش داد. مصرفFintepla  برای بیماران دریچه قلبی و بیماران با فشار خون شرین ریوی با هشدار همراه است و باید به شکل محدود و کنترل شده مصرف شود.
سازمان غذا و دارو آمریکا داروی جدیدی برای درمان سندرم Dravet تایید کرد
سبد خرید
پیمایش به بالا