دانشمندان کشور آمریکا و کره جنوبی نتایج حاصل از کارآزمایی بالینیMRX34 را منتشر کردند. در این مطالعه، 47 بیمار با میانگین سنی 60 سال و تومور جامد مکرر وارد مطالعه شدند.MRX34 ترکیبی است که حاویmiR-34a کپسول شده با لیپوزوم است که بیش از 30 انکوژن شاملMET,MYC و... و ژن‌هایی که سبب فرار تومور از سیستم ایمنی می‌شود را مهار می‌کند. در این مطالعه، بیمارانMRX34 را دوبار در هفته و به مدت 3 هفته دریافت کردند. نتایج این مطالعه که در آمریکا و کره جنوبی انجام شده بود، بیمارانی که با MRX34 و دگزامتازون درمان شده بودند پروفایل سمیتی قابل کنترلی را نشان داده بودند اما در نهایت مطالعه به دلیل مشکلات ایمنی در 4 بیمار متوقف شد.

فاز اول کارآزمایی بالینی MRX34 در بیماران با تومور جامد پیشرفته

دانشمندان کشور آمریکا و کره جنوبی نتایج حاصل از کارآزمایی بالینیMRX34  را منتشر کردند. در این مطالعه، ۴۷ بیمار با میانگین سنی ۶۰ سال و تومور جامد مکرر وارد مطالعه شدند.MRX34  ترکیبی است که حاویmiR-34a  کپسول شده با لیپوزوم است که بیش از ۳۰ انکوژن شاملMET,MYC  و… و ژن‌هایی که سبب فرار تومور از سیستم ایمنی می‌شود را مهار می‌کند.

در این مطالعه، بیمارانMRX34  را دوبار در هفته و به مدت ۳ هفته دریافت کردند. نتایج این مطالعه که در آمریکا و کره جنوبی انجام شده بود، بیمارانی که با MRX34 و دگزامتازون درمان شده بودند پروفایل سمیتی قابل کنترلی را نشان داده بودند اما در نهایت مطالعه به دلیل مشکلات ایمنی در ۴ بیمار متوقف شد.

دانشمندان کشور آمریکا و کره جنوبی نتایج حاصل از کارآزمایی بالینیMRX34  را منتشر کردند. در این مطالعه، 47 بیمار با میانگین سنی 60 سال و تومور جامد مکرر وارد مطالعه شدند.MRX34  ترکیبی است که حاویmiR-34a  کپسول شده با لیپوزوم است که بیش از 30 انکوژن شاملMET,MYC  و... و ژن‌هایی که سبب فرار تومور از سیستم ایمنی می‌شود را مهار می‌کند. در این مطالعه، بیمارانMRX34  را دوبار در هفته و به مدت 3 هفته دریافت کردند. نتایج این مطالعه که در آمریکا و کره جنوبی انجام شده بود، بیمارانی که با MRX34 و دگزامتازون درمان شده بودند پروفایل سمیتی قابل کنترلی را نشان داده بودند اما در نهایت مطالعه به دلیل مشکلات ایمنی در 4 بیمار متوقف شد.
فاز اول کارآزمایی بالینی MRX34 در بیماران با تومور جامد پیشرفته
سبد خرید
پیمایش به بالا