قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کننند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروزکه یکی از علل ان چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب (HFD). حیوانات با توجه به ویروس وابسته به ویروس آدنو (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .

لاغر و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب

ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کنند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند.


محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروز که یکی از علل آن چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد.

حیوانات با توجه به ویروس وابسته به آدنوویروس (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .

قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب ژن درمانی روی موش ها باعث شد که هم میزان زیادی وزن کم کننند و هم بدن ماهیچه ای و عضلانی داشته باشند محققان پزشکی دانشگاه واشنگتن برای کاهش درد و بهبود آرتروزکه یکی از علل ان چاقی و نداشتن عضله است با ژن در مانی روی موش پی بردند که از این طریق میتوان هم میزان زیادی وزن کم کرد و هم باعث ایجاد عضلات حجیم و قدرت مند شد و فرد دچار آرتروز که توان ورزش را ندارد حال میتواند به فعالیت خود بدون درد ادامه دهد هنگام تغذیه رژیم غذایی پرچرب (HFD). حیوانات با توجه به ویروس وابسته به ویروس آدنو (AAV) که رمزگذاری ژن برای فولیستاتین بود نیز نسبت به درد ناشی از آرتروز حساسیت کمتری داشتند و فواید قلبی عروقی را نشان دادند. این تیم پیشنهاد کرد که رویکرد ژن درمانی آنها ممکن است منجر به ایجاد استراتژیهای جدید درمانی OA شود ، به طور بالقوه برای چاقی و شرایط متابولیک مرتبط با آن و اختلالات هدر رفت ماهیچه ها نیز هست .
قوی و عضلانی شوید حتی با رژیم پر چرب

نویسنده : مریم عربلو

رفرنس

سبد خرید
پیمایش به بالا