عناوین :

  • بررسی گذشته
  • مدلسازی رگرسیون سری زمانی
  • مدلسازی شبکه های عصبی
  • مدل سازی زمان بقا
  • پیش بینی سناریوها
  • پیش بینی مرگ و میر
  • جمع بندی
سیزدهمین گزارش آماری کووید 19