کشف پروتئین های ضروری عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.

کشف پروتئین های ضروری

عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.

کشف پروتئین های ضروری   عروق یا سیستم گردش خون، خون را در کل بدن منتقل می کند تا اکسیژن و مواد مغذی را به بافت ها منتقل کند. آزمایشگاه Hynes از شبکیه برای مطالعه رشد عروق و شناسایی پروتئین های جدید که در رشد شبکه نقش دارند استفاده می کنند. در اینجا رگ های خونی (سبز) به صورت شعاعی به سمت خارج رشد می کنند، که توسط داربست پروتئین زیرین (قرمز) هدایت می شود. در لبه ها، عروق جوانه زده سیگنال هایی را از پروتئین های اطراف دریافت می کنند. از آنجا که سلول های سرطانی برای رشد و بقای خود به عروق تکیه می کنند، پروتئین های کشف شده می توانند مسیرهای جدیدی را برای مداخله ضد تومور ارائه دهند.
کشف پروتئین های ضروری
سبد خرید
پیمایش به بالا