موقعیت شغلی : کارشناس فنی مهندسی

مدرک تحصیلی کارشناسی:

حداقل 1 سال سابقه کار در زمینه کاری مشابه در سازمان های با اندازه ی متوسط

توانایی انجام کار گروهی و تعامل با دیگر افراد تیم

توانایی کامل در تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی

تسلط به نرم افزار های MS Office

مهارت کافی در زبان انگلیسی

آشنایی با سیستم های هواساز (HVAC)، کمپرسُر، چیلر و مبدل های حرارتی مزیت محسوب می گردد.

موقعیت شغلی : کارشناس فنی مهندسی ◀️ مدرک تحصیلی کارشناسی: حداقل 1 سال سابقه کار در زمینه کاری مشابه در سازمان های با اندازه ی متوسط توانایی انجام کار گروهی و تعامل با دیگر افراد تیم توانایی کامل در تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی تسلط به نرم افزار های MS Office مهارت کافی در زبان انگلیسی آشنایی با سیستم های هواساز (HVAC)، کمپرسُر، چیلر و مبدل های حرارتی مزیت محسوب می گردد.

انجام تعمیرات و نگهداری های پیش گیرانه تجهیزات طی زمانبندی ماهیانه طبق چک لیست های تدوین شده و ارائه گزارش PM به مدیر واحد

آماده سازی گزارشات CM، MTTR (Mean Time to Repair) و MTBF (Mean Time between Failures) جهت تصمیم گیری بهتر در مورد زمان بندی ها

بررسی تصدیق کالیبراسیون انجام شده تجهیزات طبق دستورالعمل های استاندارد روش (SOP)

پیگیری ارجاعات فنی سازمان و ارائه گزارشات مربوطه در جهت پیشرفت و یا علل عدم پیشرفت

شرکت در کلاس های آموزشی بنا به نیازسنجی های آموزشی انجام شده در سازمان

شرکت در جلسات برای ارائه گزارشات و بررسی و بهبود شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

ایمیل ارسال رزومه :
Expert9902@livogen.co