مصاحبه رادیویی دکتر رامین فاضل مدیر عامل شرکت لیوژن فارمد در چهارمین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی چهارمین سمپوزیوم ایمینون سل تراپی با رویکرد مفاهیم، محصولات و سیستم کیفیت در تاریخ 17 بهمن در بیمارستان مرکز طبی کودکان، تهران برگزار شد. گفتگوی رادیویی دکتر رامین فاضل، مدیر عامل محترم شرکت لیوژن فارمد با برنامه پشت پلک صبح

چهارمین سمپوزیوم ایمینون سل تراپی با رویکرد مفاهیم، محصولات و سیستم کیفیت در تاریخ 17 بهمن در بیمارستان مرکز طبی کودکان، تهران برگزار شد. گفتگوی رادیویی دکتر رامین فاضل، مدیر عامل محترم شرکت لیوژن فارمد با برنامه پشت پلک صبح :