جذابیت افراد از نگاه یکدیگر در ژنتیک آنها نهفته است مطالعات اخیر صورت گرفته بر زوج های زیادی نشان می دهد اینکه آیا دو فرد برای یکدیگر جذابیت دارند یا خیر؟، به الگوی MHC که بخشی از سیستم ایمنی فرد است بستگی دارد. به این مفهوم که افراد بدون آنکه خودشان اطلاع داشته باشند معمولا کسانی را بعنوان زوج خود انتخاب می کنند که نسبت به آن الگوی MHC متفاوت تری دارند. MHC بخشی از سیستم ایمنی فرد است. این موضوع با پدیده انتخاب طبیعی قابل توجیه است چون در نسل های بعد الگوهای متنوع تری از MHC بوجود خواهد آمد و بنابراین در برابر بسیاری از بیماری ها افراد آمادگی بیشتری خواهند داشت. با این حال موضوع تولید فرومون های هر فرد نیز که در ژنتیک فرد نهفته است و در رفتار اجتماعی افراد نسبت به هم نقش موثری دارد قابل چشم پوشی نیست.

مطالعات جدید نشان می دهد که جذابیت افراد از نگاه یکدیگر در ژنتیک آنها نهفته است

مطالعات اخیر صورت گرفته بر زوج های زیادی نشان می دهد اینکه آیا دو فرد برای یکدیگر جذابیت دارند یا خیر؟، به الگوی MHC که بخشی از سیستم ایمنی فرد است بستگی دارد. به این مفهوم که افراد بدون آنکه خودشان اطلاع داشته باشند معمولا کسانی را بعنوان زوج خود انتخاب می کنند که نسبت به آن الگوی MHC متفاوت تری دارند. MHC بخشی از سیستم ایمنی فرد است.

جذابیت افراد از نگاه یکدیگر در ژنتیک آنها نهفته است  مطالعات اخیر صورت گرفته بر زوج های زیادی نشان می دهد اینکه آیا دو فرد برای یکدیگر جذابیت دارند یا خیر؟، به الگوی MHC که بخشی از سیستم ایمنی فرد است بستگی دارد. به این مفهوم که افراد بدون آنکه خودشان اطلاع داشته باشند معمولا کسانی را بعنوان زوج خود انتخاب می کنند که نسبت به آن الگوی MHC متفاوت تری دارند. MHC بخشی از سیستم ایمنی فرد است.   این موضوع با پدیده انتخاب طبیعی قابل توجیه است چون در نسل های بعد الگوهای متنوع تری از MHC بوجود خواهد آمد و بنابراین در برابر بسیاری از بیماری ها افراد آمادگی بیشتری خواهند داشت. با این حال موضوع تولید فرومون های هر فرد نیز که در ژنتیک فرد نهفته است و در رفتار اجتماعی افراد نسبت به هم نقش موثری دارد قابل چشم پوشی نیست.
جذابیت افراد از نگاه یکدیگر در ژنتیک آنها نهفته است

این موضوع با پدیده انتخاب طبیعی قابل توجیه است چون در نسل های بعد الگوهای متنوع تری از MHC بوجود خواهد آمد و بنابراین در برابر بسیاری از بیماری ها افراد آمادگی بیشتری خواهند داشت. با این حال موضوع تولید فرومون های هر فرد نیز که در ژنتیک فرد نهفته است و در رفتار اجتماعی افراد نسبت به هم نقش موثری دارد قابل چشم پوشی نیست.

رفرنس

سبد خرید
پیمایش به بالا