آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ پینگ پونگ شرکت لیوژن فارمد ◀️ ترین های مرحله یک هشتم نهایی : بهترین بازیکن : محمد عربی با پشتکارترین بازیکن : مهدی طاها کم کارترین بازیکن : علی قدیمی پرهیجان ترین بازی : ایرانی - مظهری و پدیده بازی ها : تانیا ایرانی بازیکن اخلاق : مینا شجاعی

آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ پینگ پونگ شرکت لیوژن فارمد

◀️ ترین های مرحله یک هشتم نهایی :
بهترین بازیکن : محمد عربی
با پشتکارترین بازیکن : مهدی طاها
کم کارترین بازیکن : علی قدیمی
پرهیجان ترین بازی : ایرانی – مظهری
و
پدیده بازی ها : تانیا ایرانی
بازیکن اخلاق : مینا شجاعی

آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ پینگ پونگ شرکت لیوژن فارمد ◀️ ترین های مرحله یک هشتم نهایی : بهترین بازیکن : محمد عربی با پشتکارترین بازیکن : مهدی طاها کم کارترین بازیکن : علی قدیمی پرهیجان ترین بازی : ایرانی - مظهری و پدیده بازی ها : تانیا ایرانی بازیکن اخلاق : مینا شجاعی
آغاز مرحله یک چهارم نهایی لیگ پینگ پونگ شرکت لیوژن فارمد ◀️ ترین های مرحله یک هشتم نهایی : بهترین بازیکن : محمد عربی با پشتکارترین بازیکن : مهدی طاها کم کارترین بازیکن : علی قدیمی پرهیجان ترین بازی : ایرانی - مظهری و پدیده بازی ها : تانیا ایرانی بازیکن اخلاق : مینا شجاعی

سبد خرید
پیمایش به بالا