محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد. این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد. برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.

کشف نوع جدیدی از سلول های T چشم انداز درمان جهانی سرطان را ارتقاء داد

محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد.
این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد.
برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.

رفرنس

نویسنده : محمد امين حبيبی

محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند که امید های جدیدی برای درمان سرطان ایجاد کرده است. این نوع سلول T مجهز به نوع گیرنده جدیدی است که بیشتر انواع سلول های سرطان انسان را شناسایی میکند و سایر سلول ها را سالم نگه میدارد. این نوع گیرنده، یک نوع مولکول موجود بر سطح طیف وسیعی از سلول های سرطانی را شناسایی میکند. این مولکول که پروتئین MR1 نام دارد بر روی سلول های طبیعی بدن نیز وجود دارد اما این سلول T توانایی تشخیص بین سلول سالم و سرطانی را دارد. برای ارزیابی توانایی درمانی این سلول، دو بیمار دارای سرطان ملانوما با درجه چهارم متاستاز تحت درمان قرار گرفتند. محققان نشان دادند نه تنها سلول های سرطانی خود بیماران از بین رفت، بلکه سلول های سرطانی دیگر بیماران در آزمایشگاه بدون توجه به HLA بیمار، تخریب شد.
محققان دانشگاه Cardiff انگلستان نوع جدیدی از سلول های کشنده T را کشف کرده اند
سبد خرید
پیمایش به بالا