😁🦠😅💉😂🧪 هیچ وقت ما خانومارو با #کرونا #تهدید نکنید چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده .. 🔫 😎 ⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت... 💪

دکترا و دخترایِ وفادارِ لیوژن فارمد

😁🦠😅💉😂🧪
هیچ وقت ما خانومارو با کرونا تهدید نکنید

چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا
که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده ..
🔫 😎

⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ لیوژن فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت… 💪

😁🦠😅💉😂🧪 هیچ وقت ما خانومارو با #کرونا #تهدید نکنید  چون خودمون ویروسی داریم بنام غُرُنا که تا حالا میلیونها مَرد رو به کام مرگ کشانده  ..  🔫  😎  ⛳️ دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت... 💪
دکترا و دخترایِ وفادارِ #لیوژن_فارمد که بدونِ وجود، دَرک و همکاریِ هَر یک از شماها! این دستاوردها و لذتِ تشخیصِ راه سلامتی به مَردُم، هیچ معنایی نداشت… 💪
سبد خرید
پیمایش به بالا