سم رتیل کاهش دهنده درد بدون اثرات جانبی دکتر کریستینا شرودر از انستیتوی UQ زیست شناسی مولکولی گفت: اگرچه مواد افیونی تسکین دهنده درد هستند اما همراه خودشان یکسری عوارض ناخواسته دارند مانند حالت تهوع، یبوست و خطر اعتیاد که بار سنگینی رای جامعه دارد. بحران فعلی مواد افیونی که در سراسر جهان وجود دارد، به معنای نیاز فوری به جایگزینی داروهای مورفین و مشابه آن مانند فنتانیل و اکسی کدون است.

سم رتیل کاهش دهنده درد بدون اثرات جانبی

دکتر کریستینا شرودر از انستیتوی UQ زیست شناسی مولکولی گفت: اگرچه مواد افیونی تسکین دهنده درد هستند اما همراه خودشان یکسری عوارض ناخواسته دارند مانند حالت تهوع، یبوست و خطر اعتیاد که بار سنگینی رای جامعه دارد. بحران فعلی مواد افیونی که در سراسر جهان وجود دارد، به معنای نیاز فوری به جایگزینی داروهای مورفین و مشابه آن مانند فنتانیل و اکسی کدون است.

مطالعات این تیم تحقیقاتی نشان داد که پروتئین کوچکی از سم رتیل که با عنوان Huwentoxin-IV شناخته می شود به گیرنده های درد در بدن متصل می شود. با استفاده از رویکردهای موجود در طراحی دارو، این تیم تغییراتی در این پروتئین کوچک دادند که نتیجه آن تمایل و اختصاصیت خیلی بیشتر به گیرنده های درد بود. این پروتئین در حیوانات مدل موش آزمایش شده است و نشان داده شده است که به طور موثری کار می کنند.

سم رتیل کاهش دهنده درد بدون اثرات جانبی دکتر کریستینا شرودر از انستیتوی UQ زیست شناسی مولکولی گفت: اگرچه مواد افیونی تسکین دهنده درد هستند اما همراه خودشان یکسری عوارض ناخواسته دارند مانند حالت تهوع، یبوست و خطر اعتیاد که بار سنگینی رای جامعه دارد. بحران فعلی مواد افیونی که در سراسر جهان وجود دارد، به معنای نیاز فوری به جایگزینی داروهای مورفین و مشابه آن مانند فنتانیل و اکسی کدون است.
سم رتیل کاهش دهنده درد بدون اثرات جانبی

این یافته پتانسیل این را دارد تا یک روش جایگزین برای درمان درد، بدون اثرات جانبی و کاهش اعتیاد افراد به مواد تسکین دهنده باشد.

رفرنس :
www.uq.edu.au/news/article/2020/04/spider-venom-key-pain-relief-without-side-effects

سبد خرید
پیمایش به بالا