انجام کلیه خدمات پروتئین با قیمت مناسب و کیفیت بالا
انجام کلیه پروژه های دانشگاهی مرتبط
آماده عقد قرارداد با شرکت های تولید کننده فرآورده های زیستی و شیمیایی

خدمات آزمایشگاه پروتئین شیمی

 • استخراج و خالص سازی انواع پروتئین ها

– شامل استخراج پروتئین کل از انواع میزبان ها

– رسوبدهی نمکی و الکلی

– دیالیز

– خالص سازی پروتئین با انواع کروماتوگرافی ها (FPLC و HPLC) به روش های بر اساس اندازه، بار، تمایلی, فازمعکوس

 • مطالعه پروتئین ها با روش های رنگ سنجی بردفورد و لوری
 • تعیین غلظت پروتئین
 • الکتروفورز (SDS-PAGE/PAGE)
 • تست الایزا (ELIZA)
 • لکه گذاری وسترن (Western Blot)
 • انواع مطالعات سینتیکی آنزیمی
 • مطالعات پایداری و تست های بهینه انواع آنزیم ها و پروتئین ها (protein charatrization)
 • آنالیز آمینو اسید
 • تعیین توالی انتهای ان و سی (N-terminal and C-terminal sequencing)
 • Peptide mapping
 • آنالیز ترکیبات آمینو اسیدی (Amino acid composition analysis)
 • شناسایی پروتئین/ لیپید / کربوهیدرات / متابولیت / مولکول های کوچک
 • کمی سنجی توسط نشان دار سازی
 • تعیین توالی انتهای N و C
 • تعیین جرم تام/ آنالیز مولکول کامل
 • آنالیز گلیکوزیلاسیون
 • آنالیز تغییرات پس از ترجمه
 • آنالیز ساختاری HDX- MS
 • تعیین نقشه اپی توپ / طیف سنجی جرمی
 • تعیین هویت ارگانیسم ها
 • مطالعات بالینی و تحقیق و توسعه در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
 • آنالیز نتایج با نرم افزارهای مختلف
 • برش آنزیمی انواع پروتئین ها با پروتئاز ها ( تریپسین، کموتریپسین و….)
 • مطالعه انواع متابولیت های زیستی و شیمیایی
 • خالص سازی و شناسایی انواع ترکیبات
 • مطالعات کامل کروماتوگرافی:

– کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

– کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)

– کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC)

 • جداسازی مایع/مایع Liquid/Liquid extraction
 • مطالعه اسیدهای نوکلئیک با استفاده از دستگاه DHPLC
 • رطوبت سنجی
 • کدورت سنجی
 • سنتز Liposome
 • مطالعات ساختمانی و توالی پروتئین ها
 • مدلسازی انواع پروتئین ها با نرم افزارهای آن لاین و Modeler
 • داکینگ انواع ترکیبات پروتئینی DOCKING
 • دینامیک مولکولیMolecular Dynamic (MD)

تجهیزات آزمایشگاه پروتئین شیمی

رطوبت سنج

معرفی اسپکتروفوتومتر Spectrophotometry دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهم کنش نور با ماده را مورد بررسی قرار می دهد. دستگاههای اسپکتروفتومتر فرا بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد.

اسپکتروفوتومتر