تست خلوص E. coli

تست خلوص E. coli

جهت اطمینان از خلوص و ایمن بودن بانک سلول، تستی جامع بر مبنای  بررسی دقیق ریسک  ضروری است. به عنوان بخشی از این تست، تعیین تیپ بانک سلولی مهم است چون آزمون بر حسب نوع بانک سلول متفاوت است. برای مثال، تست برای بانک سلول غیر-تولیدی (ویژه آزمون‌‌های تحلیلی) یا برای سلول‌های Seed که برای تولید MCB تکثیر شده‌اند در مقایسه با تست‌های به کار گرفته شده برای جمعیت‌های تولیدی بانک سلول  مختصرترند.

تست تعیین هویت E. coli

تست تعیین هویت E. coli

به عنوان یک اثر منفی حذف‌های ژنومی، سویه‌های میزبان دارای ژن‌های تخریب شده یا گم شده هستند که ویژگی‌های متابولیک ثانویه  را تحت تاثیر قرار می‌دهند که این ویژگی‌ها در برخی موارد در شناسایی سنتی میکروبی به کار می‌روند. بنابراین، سویه‌ها در همه موارد هنگام تست فنوتیپ رشد تحت عنوان E.Coli  به درستی شناسایی نمی‌شوند. گرفتن نمونه‌ پلیت بانک سلول و کنترل تحت شرایط خاص برای تعییت هویت E.Coli در شرایط با استاندارد بالا انجام می‌شود.