ثبت شکایت

دریافت فرم شکایت

فرم ثبت و پیگیری شکایت
1- نحوه شکایت
کتبی( شماره نامه ثبت شده  …………………………..  تاریخ ثبت :…………………… )تلفنی( شماره نامه ثبت شده  …………………………..  تاریخ ثبت :…………………… )
2- مشخصات مشتری
شماره ملی:نام مشتری/سازمان:
کد پستی:آدرس کامل:
پست الکترونیک:شماره تماس:
3- مشخصات شکایت
شماره سری ساخت:نام محصول (در صورت لزوم):
تاریخ دریافت:تاریخ انقضا محصول:
شماره شکایت:دریافت کننده:
4- توضیح و شرح کامل در مورد وجود هرگونه نقص و اشکال در محصول
            
تایید مسئول فنی:مدیر تضمین کیفیت:

در صورتی که هرگونه شکایتی نسبت به محصولات یا خدمات لیوژن فارمد دارید ،  فرم فوق را پر نموده و به ایمیل شرکت ارسال نمایید.