خدمات پروتئین

خدمات پروتئین شامل موارد زیر می شود:

 • آنالیز آمینو اسید
 • الکتروفورز دو بعدی
 • ایزوالکتریک فوکوسینگ
 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)
 • کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)
 • کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC)
 • کروماتوگرافی گاز (GC)
 • لکه گذاری وسترن
 • التراسونیک
 • پرتوتابی نور UV
 • SDS-PAGE/PAGE
 • لکه گذاری ساترن
 • الایزا
 • رطوبت سنجی
 • کدورت سنجی
 • سنتز Liposome
 • تعیین غلظت پروتئین
 • طیف سنجی جرمی

آزمون های تعیین خصوصیات پروتئین

آزمون های تعیین خصوصیات پروتئین

تست های مربوط به تعیین ویژگی پروتئین ها طراحی شده اند تا نیازهای تحقیقاتی و مستندسازی آنالیزها را پوشش دهند. تجزیه و تحلیل ویژگی های پروتئین ها جزو ضروریات راهنمای ICH Q5B و سازمانهای رگولاتوری مانند EMA و FDA می باشد.

شرکت لیوژن فارمد به کمک روش ها و تکنیک های نامبرده خدمات مربوط به تعیین خصوصیات پروتئین را ارائه می دهد:

 • Peptide mapping
 • N-teminal sequencing
 • C-terminal sequencing
 • Amino acid composition analysis
 • SEC-HPLC for aggregation analysis
 • RP-HPLC for protein analysis
 • Monosaccharide composition
 • N-linked oligosaccharide profiling
 • Visible/subvisible particulates
 • Mass spectrometry
پکیج کامل(ICH Q6B)پکیج 2پکیج 1آزمون های characterization پروتئین
Peptide mappingN-terminal sequencing


C-terminal sequencingAmino acid composition analysis


SEC-HPLC for aggregation analysisRP-HPLC for protein analysisMonosaccharide compositionN-linked oligosaccharide profilingVisible/subvisible particulatesMass spectrometry

خدمات طیف سنجی جرمی

خدمات طیف سنجی جرمی

 • شناسایی پروتئین/ لیپید / کربوهیدرات / متابولیت / مولکول های کوچک
 • کمی سنجی توسط نشان دار سازی
 • کمی سنجی بدون نشان دار سازی
 • تعیین توالی انتهای N و C
 • کمی سنجی هدفمند
 • تعیین جرم تام/ آنالیز مولکول کامل
 • آنالیز گلیکوزیلاسیون
 • آنالیز تغییرات پس از ترجمه
 • آنالیز ساختاری HDX- MS
 • تعیین نقشه اپی توپ / طیف سنجی جرمی
 • مقایسه و مشخصه یابی بیوسیملارها و نمونه های اصلی
 • مطالعات پایداری
 •  مشخصه یابی نمونه مرجع /استاندارد
 • تعیین هویت ارگانیسم ها
 • مطالعات بالینی و تحقیق و توسعه در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
 • آنالیز نتایج با نرم افزارهای مختلف