سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی

سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی

سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی

در حوزه زیست شناسی، زیست پزشکی و علوم کشاورزی

با حضور اشخاص و سران صاحب نظر و کارآفرینان برتر کشور

آقای دکتر سیروس زینلی
آقای دکتر عباس کبریایی
آقای صادق شجاعی
آقای دکتر رامین فاضل

ثبت نام

سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی
سلسله وبینارهای تخصص با موضوع کارآفرینی و فرصت های ویژه شغلی
سبد خرید
پیمایش به بالا