کشف درمان بالقوه کارسینوما سلول سنگفرشی سر و گردن سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن (HNSCC) در غشاهای مخاطی دهان ، بینی و گلو ایجاد می شود. این یک بیماری تهاجمی است که با مرگ و میر بالا همراه است و بیش از 90٪ سرطان های سر و گردن را شامل می شود. اکنون دانشمندان برای درمان سرطان پیشرفته سلول سنگفرشی سر و گردن یک روش جدید کشف کرده اند. محققان با استفاده از یک مدل موش ، دریافتند که استفاده از داروی ایمونوتراپی ضد PD1 در ترکیب با PTC209 ، یک مهارکننده که پروتئین BMI1 را هدف قرار می دهد، با موفقیت رشد و گسترش سرطان را متوقف می کند، از بروز مجدد جلوگیری کرده و سلولهای بنیادی سرطانی را از بین می برد.

کشف درمان بالقوه کارسینوما سلول سنگفرشی سر و گردن

سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن (HNSCC) در غشاهای مخاطی دهان ، بینی و گلو ایجاد می شود. این یک بیماری تهاجمی است که با مرگ و میر بالا همراه است و بیش از ۹۰٪ سرطان های سر و گردن را شامل می شود. اکنون دانشمندان برای درمان سرطان پیشرفته سلول سنگفرشی سر و گردن یک روش جدید کشف کرده اند. محققان با استفاده از یک مدل موش ، دریافتند که استفاده از داروی ایمونوتراپی ضد PD1 در ترکیب با PTC209 ، یک مهارکننده که پروتئین BMI1 را هدف قرار می دهد، با موفقیت رشد و گسترش سرطان را متوقف می کند، از بروز مجدد جلوگیری کرده و سلولهای بنیادی سرطانی را از بین می برد.

کشف درمان بالقوه کارسینوما سلول سنگفرشی سر و گردن   سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن (HNSCC) در غشاهای مخاطی دهان ، بینی و گلو ایجاد می شود. این یک بیماری تهاجمی است که با مرگ و میر بالا همراه است و بیش از 90٪ سرطان های سر و گردن را شامل می شود. اکنون دانشمندان برای درمان سرطان پیشرفته سلول سنگفرشی سر و گردن یک روش جدید کشف کرده اند. محققان با استفاده از یک مدل موش ، دریافتند که استفاده از داروی ایمونوتراپی ضد PD1 در ترکیب با PTC209 ، یک مهارکننده که پروتئین BMI1 را هدف قرار می دهد، با موفقیت رشد و گسترش سرطان را متوقف می کند، از بروز مجدد جلوگیری کرده و سلولهای بنیادی سرطانی را از بین می برد.
کشف درمان بالقوه کارسینوما سلول سنگفرشی سر و گردن

مهار BMI1 سلولهای بنیادی سرطان باقیمانده پس از محاصره PD1 را از بین می برد و ایمنی ضد تومور را برای جلوگیری از متاستاز و عود فعال می کند.
محاصره PD1 همراه با شیمی درمانی برای سرطان مکرر یا متاستاتیک سر و گردن تأیید شده است. با این حال ، میزان پاسخ همچنان پایین است و مدت زمان پاسخگویی نشان می دهد که این نوع سرطان ممکن است در برابر محاصره PD1 مقاوم باشد. محققان به دنبال غلبه بر مقاومت بودند و نقش سلولهای بنیادی سرطانی و پروتئین BMI1 را مورد مطالعه قرار دادند. BMI1 ، یک پروتئین گروه چندکانه (PcG) ، نقش مهمی در تنظیم اپی ژنتیک تمایز سلولی و تکثیر سلولی ، و تجدید سلولهای بنیادی سرطانی دارد.

سبد خرید
پیمایش به بالا