پليمرهای غالب مولكولی جايگزين ارزان برای مولكول های زيستی پلیمرهای قالب مولکولیMolecular Imprinted Polymers (MIP) پلیمرهایی هستند که توسط فناوری قالب مولکولی، به منظور تشخیص مولکول الگو تهیه میشوند. در سال 1984 امیل فیشر نظریه ی مشهور خود را تحت عنوان قفل و کلید برای برهمکنش‌های بین انزیم و سوبسترا بیان کرد. این مواد که به انها پادتن‌های مصنوعی هم گفته میشود، به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مولکولی مواد، به شکل قالب ان‌ها در می ایند و فقط ماده مورد نظر را جذب می‌کنند و از این رو پلیمر قالب مولکولی نام گرفته اند. این روش در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به سرعت در حال پیشرفت می‌باشد. روش قالب‌گیری مولکولی سریعتر، ارزانتر و اسانتر از سایر روش‍‌های دیگر بوده و کاربرد فراوانی در زمینه های جداسازی (کروماتوگرافی، الکتروفورزکاپیلاری، استخراج فاز جامد و غشاهای جداسازی)، کاتالیزور واکنش‌های شیمیایی، انزیم‌های سنتزی، سیستم‌های نوین دارورسانی و حسگرها دارد. پلیمرهای قالب مولکولی مطمئینا راه را برای پیشرفت‌های بیشتر در علوم و فناوری در اینده باز خواهد کرد. رفرنس : مجله ایمنی زیستی 1394

پليمرهای غالب مولكولی جايگزين ارزان برای مولكول های زيستی

پلیمرهای قالب مولکولیMolecular Imprinted Polymers  (MIP) پلیمرهایی هستند که توسط فناوری قالب مولکولی، به منظور تشخیص مولکول الگو تهیه میشوند. در سال ۱۹۸۴ امیل فیشر نظریه ی مشهور خود را تحت عنوان قفل و کلید برای برهمکنش‌های بین انزیم و سوبسترا بیان کرد. این مواد که به انها پادتن‌های مصنوعی هم گفته میشود،

به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مولکولی مواد، به شکل قالب ان‌ها در می ایند و فقط ماده مورد نظر را جذب می‌کنند و از این رو پلیمر قالب مولکولی نام گرفته اند. این روش در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به سرعت در حال پیشرفت می‌باشد. روش قالب‌گیری مولکولی سریعتر، ارزانتر و اسانتر از سایر روش‍‌های دیگر بوده و کاربرد فراوانی در زمینه های جداسازی (کروماتوگرافی، الکتروفورزکاپیلاری، استخراج فاز جامد و غشاهای جداسازی)، کاتالیزور واکنش‌های شیمیایی، انزیم‌های سنتزی، سیستم‌های نوین دارورسانی و حسگرها دارد. پلیمرهای قالب مولکولی مطمئینا راه را برای پیشرفتهای بیشتر در علوم و فناوری در اینده باز خواهد کرد.

پليمرهای غالب مولكولی جايگزين ارزان برای مولكول های زيستی  پلیمرهای قالب مولکولیMolecular Imprinted Polymers  (MIP) پلیمرهایی هستند که توسط فناوری قالب مولکولی، به منظور تشخیص مولکول الگو تهیه میشوند. در سال 1984 امیل فیشر نظریه ی مشهور خود را تحت عنوان قفل و کلید برای برهمکنش‌های بین انزیم و سوبسترا بیان کرد. این مواد که به انها پادتن‌های مصنوعی هم گفته میشود، به گونه‌ای ساخته می‌شوند که با توجه به ویژگی‌های مولکولی مواد، به شکل قالب ان‌ها در می ایند و فقط ماده مورد نظر را جذب می‌کنند و از این رو پلیمر قالب مولکولی نام گرفته اند. این روش در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و به سرعت در حال پیشرفت می‌باشد. روش قالب‌گیری مولکولی سریعتر، ارزانتر و اسانتر از سایر روش‍‌های دیگر بوده و کاربرد فراوانی در زمینه های جداسازی (کروماتوگرافی، الکتروفورزکاپیلاری، استخراج فاز جامد و غشاهای جداسازی)، کاتالیزور واکنش‌های شیمیایی، انزیم‌های سنتزی، سیستم‌های نوین دارورسانی و حسگرها دارد. پلیمرهای قالب مولکولی مطمئینا راه را برای پیشرفت‌های بیشتر در علوم و فناوری در اینده باز خواهد کرد. رفرنس : مجله ایمنی زیستی 1394
پليمرهای غالب مولكولی جايگزين ارزان برای مولكول های زيستی

رفرنس : حسگرهای نوری بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی (معرفی تا کاربرد)

دوره ۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴ مجله ایمنی زیستی

سبد خرید
پیمایش به بالا