همیشه یکی از تمرینات آزمایشگاه های گیاهی، بافت شناسی این بوده که شما باید تصویری که زیر میکروسکوپ می دیدین رو رسم میکردین... قدیمااا که گوشی های هوشمند بین دانشجوها رواج نداشت، برای رسم تصویر زیر میکروسکوپ مجبور بودیم دوساعت درون عدسی چشمی میکروسکوپ نگاه کنیم که آخرشم از شدت نور لامپ میکروسکوپ چشم درد می گرفتیم🤦‍♂️😅 هرچند این کار از نظر من بیشتر شبیه تنبیه بود، تا تمرین 😅 حالا یکسری ها هم مثل دانشجوی داستان ما استادا رو می پیچوندند😉

زنگ تفریح : استاد و دانشجو

زنگ_تفریح

همیشه یکی از تمرینات آزمایشگاه های گیاهی، بافت شناسی این بوده که شما باید تصویری که زیر میکروسکوپ می دیدین رو رسم میکردین…

قدیمااا که گوشی های هوشمند بین دانشجوها رواج نداشت، برای رسم تصویر زیر میکروسکوپ مجبور بودیم دوساعت درون عدسی چشمی میکروسکوپ نگاه کنیم که آخرشم از شدت نور لامپ میکروسکوپ چشم درد می گرفتیم🤦‍♂️😅

هرچند این کار از نظر من بیشتر شبیه تنبیه بود، تا تمرین 😅

حالا یکسری ها هم مثل دانشجوی داستان ما استادا رو می پیچوندند😉

 #زنگ_تفریح  همیشه یکی از تمرینات آزمایشگاه های گیاهی، بافت شناسی این بوده که شما باید تصویری که زیر میکروسکوپ می دیدین رو رسم میکردین...  قدیمااا که گوشی های هوشمند بین دانشجوها رواج نداشت، برای رسم تصویر زیر میکروسکوپ مجبور بودیم دوساعت درون عدسی چشمی میکروسکوپ نگاه کنیم که آخرشم از شدت نور لامپ میکروسکوپ چشم درد می گرفتیم🤦‍♂️😅  هرچند این کار از نظر من بیشتر شبیه تنبیه بود، تا تمرین 😅  حالا یکسری ها هم مثل دانشجوی داستان ما استادا رو می پیچوندند😉
#زنگ_تفریح

سبد خرید
پیمایش به بالا