روز دختر رو به همه دختران سرزمینم، به ویژه دختران لیوژن فارمد تبریک میگم. به مناسبت این روز، تصمیم گرفتیم که 24 ساعت همراه با یکی از دختران لیوژن فارمد از زبان خودش باشیم. بدین منظور از بین دختران لیوژن فارمد یک نفر به قید قرعه انتخاب شد. این شما و اینم “زندگی به سبک من” فاطمه رضاپور

روز دختر رو به همه دختران سرزمینم، به ویژه دختران لیوژن فارمد تبریک میگم. به مناسبت این روز، تصمیم گرفتیم که 24 ساعت همراه با یکی از دختران لیوژن فارمد از زبان خودش باشیم. بدین منظور از بین دختران لیوژن فارمد یک نفر به قید قرعه انتخاب شد. این شما و اینم "زندگی به سبک من" فاطمه رضاپور