پایداری ژنتیکی سلول میزبان در پستانداران

پایداری ژنتیکی سلول میزبان

بررسی پایداری سیستم های تولید کننده ی پروتئین نوترکیب یکی از موارد ضروری برای دریافت تاییدیه ی رگولاتوری زیست داروها می باشد. پایداری و بی نقصی توالی ژن مورد نظر و نیز سیستم بیانی ژن باید مورد تایید قرار گیرند تا ضمانتی برای تولید پایدار پروتئین مناسب باشند.

شرکت لیوژن فارمدخدمات مربوط به characterize کردن بانکهای سلولی باکتریایی، حشرات، و پستانداران شامل Master cell Bank  (MCB)، Working cell Bank (WCB)، و End of Production cells (EOPC) را ارائه می دهد. ما تکنیک های نام برده را به منظور بررسی پایداری ژنتیکی رده های سلولی مورد استفاده قرار می دهیم:

  • تعیین کپی نامبر ژن مورد نظر با Real-time PCR
  • بررسی پایداری بیانی پاساژهای مختلف سلولی در سطح RNA
  • بررسی پایداری توالی ژنتیکی طی پاساژهای مختلف سلولی
  • آنالیز نقشه هضم انزیمی با آنزیم های محدودگر
  • تایید صحت توالی ژن مورد نظر به کمک توالی یابی DNA
  • توالی یابی RNA
پکیج کامل(ICH Q5B)پکیج ۲پکیج ۱تست های پایداری ژنتیکی

 تعیین کپی نامبر
 آنالیز پایداری بیان ژن

 آنالیز پایداری توالی ژن


 آنالیز نقشه هضم آنزیمی محدودگر
 توالی یابی DNA

 توالی یابی RNA


 کلونینگ ژن
سبد خرید
پیمایش به بالا