تست تعیین هویت E. coli

تست تعیین هویت E. coli

به عنوان یک اثر منفی حذف‌های ژنومی، سویه‌های میزبان دارای ژن‌های تخریب شده یا گم شده هستند که ویژگی‌های متابولیک ثانویه  را تحت تاثیر قرار می‌دهند که این ویژگی‌ها در برخی موارد در شناسایی سنتی میکروبی به کار می‌روند. بنابراین، سویه‌ها در همه موارد هنگام تست فنوتیپ رشد تحت عنوان E.Coli  به درستی شناسایی نمی‌شوند. گرفتن نمونه‌ پلیت بانک سلول و کنترل تحت شرایط خاص برای تعییت هویت E.Coli در شرایط با استاندارد بالا انجام می‌شود.

سبد خرید
پیمایش به بالا