پاسخ سیستم ایمنی به ویروس کرونا

پاسخ سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا چگونه است؟

سیستم ایمنی بدن انسان ها پس از ورود هر عامل خارجی پاسخی متناسب با آن عامل ایجاد می کند.این فیلم نحوه پاسخ سیستم ایمنی در مقابل ویروس کرونا را به صورت علمی و انیمیشن نشان می دهد.

پاسخ سیستم ایمنی برای کنترل و نابودی ویروس کرونا ضروری می باشد و ناکارآمدی سیستم ایمنی می تواند باعث ایمونوپاتولوژی و مرگ بیمار شود. فهم بهتر عملکرد سیستم ایمنی در مقابله با کروناویروس می تواند در کنترل التهاب ریه بسیار موثر باشد.
فاکتورهای کموتاکتیک برای پاسخ ایمنی برعلیه ویروس ضروری هستند زیرا این فاکتورها در فراخوانی لوکوسیتها به ریه نقش دارند و هرگونه تغییری در این فاکتورها می تواند باعث نقص عملکرد سیستم ایمنی شود. نقص یا انحراف سیستم ایمنی می تواند باعث افزایش تکثیر ویروس شود. از طرف دیگر فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی می تواند باعث آسیب بافتی شود.

سبد خرید
پیمایش به بالا