مشخصه یابی بانک های سلولی

آزمون های مشخصه یابی به دلیل ماهیت حساس و تاثیر مستقیم نتایجشان در سرنوشت داروی تولیدی باید مطابق با دستورالعمل های سازمان های نظارتی بین المللی (ICH ، FDA و WHO) و در سطح بهینه ای از نظر کیفیت تجهیزات، مواد و روش آنالیز انجام شوند.
این آزمون ها به طور معمول برای نمونه های سلول Master Cell Bank (MCB), End of Production Cell Bank (EPCB), Working Cell Bank (WCB) انجام می گیرد. در حال حاضر، شرکت لیوژن فارمد خدمات مشخصه یابی را برای بانک های سلولی جانوری (SP2/0, CHO, BHK) ، بانک های سلولی حشرات (High5 و SF9)، بانک های سلولی باکتریایی و بانک های سلولی مخمر راه اندازی نموده و در حال توسعه این خدمات است. این خدمات همراه با گزارش کامل و گواهی آنالیز معتبر ارائه می شوند.

انواع مشخصه یابی بانک های سلولی


مشخصه یابی بانک های سلولی پستانداران
مشخصه یابی بانک های سلولی میکروبی
مشخصه یابی بانک های سلولی حشرات
مشخصه یابی بانک های ویروسی
مشخصه یابی سلولی های بنیادی

سبد خرید
پیمایش به بالا