خدمات دستگاه و اجاره فضاهای آزمایشگاهی

 • سانتریفوژ با روتورهای متغیر برای میکروتیوب، فالکون ۱۵ میلی لیتری، فالکون ۵۰ میلی لیتری، پلیت
 • ترموبلاک
 • انکوباتور کشت باکتریایی
 • شیکرانکوباتور
 • روتاری اواپوریتور
 • pH متر
 • همزن مغناطیسی
 • ترازوی دو صفر
 • ترازوی سه صفر
 • ترازوی چهار صفر
 • ترازوی پنج صفر
 • ترازوی شش صفر
 • فرمانتور/بیوراکتور
 • پمپ پریستالتیک
 • میکروسکوپ نوری
 • اولتراسونیک پروبی
 • اولتراسونیک حمامی
 • بن ماری
 • کروماتوگرافی گاز (GC)
 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
 • کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)
 • DHPLC
 • فضای تحت کنترل
 • فضای Clean room
 • تست گانینگ (الزامی برای کار در فضای کلین روم)
 • میز کار
سبد خرید
پیمایش به بالا