خدمات ژنتیک مولکولی شرکت لیوژن فارمد

  1. انواع PCR

۲. Real Time PCR

۳. الکتروفورز افقی

۴. الکتروفورز عمودی

۵. تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش NanoDrop

۶. اسپکتروفتومتری

۷. سنتز cDNA

۸. کلونينگ ژن در وکتور درخواستی

۹. استخراج DNA و RNA از انواع نمونه های زیستی

۱۰. استخراج پلاسمید

۱۱. فیلوژنی مولکولی DNA Barcoding با استفاده از نشانگر مبتنی بر توالی یابی CO1

۱۲. خدمات High Resolution Melting (HRM)

۱۳. تعیین توالی DNA و RNA (cDNA)

۱۴. خدمات (HRM) High Resolution Melting

سبد خرید
پیمایش به بالا