رادیکال های اکسیژن بر ضد سرطان

رادیکال های اکسیژن بر ضدِ سرطان!

منبع: دانشگاه گوته فرانکفورت / آلمان

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

خلاصه: رادیکال های اکسیژن در بدن به طور کلی خطرناک تلقی می شوند، زیرا می توانند فرایندی به نام استرس اکسیداتیو را تحریک کنند که با پیشرفت بسیاری از بیماری های مزمن مانند سرطان و بیماری های قلبی عروقی همراه است. اکنون، دانشمندان  در طی مطالعاتی بر روی موش ها کشف کرده اند که چگونه رادیکال های اکسیژن می توانند خطر سرطان را کاهش دهند و از آسیب های ارثی مولکول DNA نیز بکاهند!

ROS به دلیل اثر مخرب خود، به طور عمدی توسط بدن تولید می شود؛ به عنوان مثال توسط سلول های ایمنی  اپیتلیال یا ریه که باکتری ها و ویروس های مهاجم را با ROS تخریب می کنند. این فرایند به غلظتROS  نسبتاً بالایی نیاز دارد. از طرف دیگر، در غلظت های کم،ROS  به عنوان مولکول های سیگنالینگ نقش مهمی ایفا می کند. برای این وظایف، ROS  به طور خاص توسط یک گروه کامل از آنزیم ها تولید می شود. یکی از نمایندگان این گروه از آنزیم هاNox4  است که به طور مداوم مقادیر کمیH2O2  تولید می کند. Nox4 تقریباً در همه سلول های بدن یافت می شود و محصول آنH2O2  تعداد زیادی از توابع سیگنالینگ تخصصی را حفظ می کند (به عنوان مثال، مهار واکنش های التهابی).

رادیکال های اکسیژن بر ضد سرطان
رادیکال های اکسیژن بر ضد سرطان

محققان دانشگاه گوته فرانکفورت اکنون دریافته اند که Nox4 با تولیدH2O2  حتی می تواند از پیشرفت سرطان نیز جلوگیری کند. آن ها موش هایی را بررسی کردند که به دلیل اصلاح ژنتیکی قادر به تولیدNox4  نبودند. وقتی این موش ها در معرض یک سم محیطی سرطان زا قرار گرفتند، احتمال توسعه تومور دو برابر شد.

 از آنجا که موش ها از انواع مختلفی از تومورها مانند سارکومای پوستی و سرطان روده بزرگ رنج می بردند، محققان گمان کردند که Nox4  تأثیر اساسی بر سلامت سلول دارد. تحقیقات مولکولی نشان داد کهH2O2  تشکیل شده توسط Nox4، آبشار را ادامه می دهد که از ورود برخی پروتئین های مهم سیگنالینگ (فسفاتازها) به هسته سلول جلوگیری می کند.

 اگرNox4  و در نتیجهH2O2  وجود نداشته باشد، پروتئین های سیگنالینگ به هسته سلول مهاجرت می کنند و در نتیجه، آسیب های شدیدDNA  به سختی شناخته می شود. وقتی چنین آسیبی شناخته نشود، سرطان با احتمال بالایی شکل میگیرد. پروفسور کاترین شرودر توضیح می دهد: “اگر Nox4  از بین رفته باشد و بنابراینH2O2  وجود نداشته باشد، سلول ها دیگر آسیبDNA  را تشخیص نمی دهند.

جهش ها، تجمع یافته و سلول های آسیب دیده همچنان تکثیر می شوند. اگر سم محیطی بهDNA  آسیب برساند، سلول های آسیب دیده نیز از بین نمی روند، بلکه تکثیر می شوند.

رفرنس :

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210427094814.htm

رفرنس مقاله :

ValeskaHelfingeret al. Genetic deletion of Nox4 enhances cancerogen-induced formation of solid tumors. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021; 118 (11): e2020152118 DOI: 10.1073/pnas.2020152118

سبد خرید
پیمایش به بالا