شناسایی ژن های انسانی با قابلیت مبارزه علیه COVID-19

شناسایی ژن های انسانی با قابلیت مبارزه علیه COVID-19

منبع: انستیتوی کشف پزشکی «سانفورد برنهام پربیس»/ آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

خلاصه: دانشمندان مجموعه ای از ژن های انسانی را شناسایی کرده اند که با عفونت SARS-CoV-2 ، ویروس عامل COVID-19، مبارزه می کنند. دانستن اینکه کدام ژن ها به کنترل عفونت ویروسی کمک می کنند، می تواند در درک محققان نسبت به عواملی که بر شدت بیماری تأثیر می گذارند، بسیار کمک کند و گزینه های درمانی احتمالی را نیز پیشنهاد می کند. ژن های مورد نظر مربوط به اینترفرون ها،ژن های انسانی جنگنده های خط مقدم بدن هستند.

پس از شروع همه گیری، پزشکان دریافتند که پاسخ ضعیف اینترفرون به عفونت SARS-CoV-2  منجر به موارد شدیدترCOVID-19  می شود. این مورد باعث شد كه محققان این مطالعه به دنبال ژن های انسانی باشند كه توسط اینترفرون ها ایجاد می شوند و به ژن های تحریک شده با اینترفرون (ISGs) معروف هستند كه برای محدود كردن عفونت SARS-CoV-2  عمل می كنند.

محققان، طی مطالعات متوالی، قادر به انجام آزمایش هایی برای شناساییISG  هایی که همانندسازی ویروس را درCOVID-19  کنترل می کنند، شدند.

شناسایی ژن های انسانی با قابلیت مبارزه علیه COVID-19
شناسایی ژن های انسانی با قابلیت مبارزه علیه COVID-19

محققان دریافتند که که ۶۵ موردISG  می توانند عفونتSARS-CoV-2  را کنترل  کنند. برخی از آن ها توانایی ورود ویروس به سلول ها را مهار می کنند، برخی دیگر تولیدRNA  را که عامل حیاتی ویروس است سرکوب می کنند و دسته ای دیگر از ژن ها مانع  تجمع ویروسی می شوند.

محققان توانستند هشتISG  را شناسایی کنند كه هر دو موردSARS-CoV-1  وCoV-2  را در محفظه درون سلولی مسئول بسته بندی پروتئین مهار می كنند كه نشان می دهد از این عامل آسیب پذیر می توان برای پاك كردن عفونت ویروسی استفاده كرد.

در گام بعدی، محققان این مطالعه به بررسی بیولوژیکی انواع واریانت هایSARS-CoV-2 خواهند پرداخت که همچنان در حال تکامل هستند و اثر واکسن ها را تهدید می کنند.

سبد خرید
پیمایش به بالا