نقاط ضعف بومیکس یا آنچه قابل بهبود است از نگاه منتورها | بیوتکنولوژی | زیست فناوری | بیولوژی

نقاط ضعف بومیکس یا آنچه قابل بهبود است از نگاه منتورها | قسمت پنجم | شتابدهنده بومیکس

شتبادهنده بومیکس با چالش‌های متفاوتی روبرو بود، اما امسال با آمادگی بیشتر به سوی آینده در حرکت است…

سبد خرید
پیمایش به بالا