مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv

مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv

مصاحبه مدیرعامل و عوامل متخصص و با اخلاقِ لیوژن فارمد با نخستین شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایرانی press tv در ” برنامه بازار”

این ویژه برنامه، به زودی به اطلاعتون خواهد رسید.

مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv
مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv
مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv
مصاحبه دکتر رامین فاضل با شبکه انگلیسی زبان press tv
مصاحبه مدیرعامل و عوامل متخصص و با اخلاقِ لیوژن فارمد  با نخستین شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایرانی press tv در " برنامه بازار"   این ویژه برنامه،  به زودی به اطلاعتون خواهد رسید.
مصاحبه مدیرعامل و عوامل متخصص و با اخلاقِ لیوژن فارمد با نخستین شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان ایرانی press tv در ” برنامه بازار” این ویژه برنامه، به زودی به اطلاعتون خواهد رسید.
سبد خرید
پیمایش به بالا