درمانِ ضد رتروویروسی نمی تواند به طور کامل روند پیری سلول ها درHIV را متوقف کند

درمانِ ضد رتروویروسی نمی تواند به طور کامل روند پیری سلول ها درHIV را متوقف کند

منبع: دانشگاه کالیفرنیا/ آمریکا

تاریخ انتشار: پنج شنبه/ ۱ آبان ۱۳۹۹

خلاصه: عفونتِHIV  درمان نشده، مرتبط با یک سری تغییرات اپی ژنتیکی است که روند پیر شدن سریع سلول ها را نشان می دهند. یک مطالعه جدید نشان می دهد که درمان ضد رتروویروسی که طی دو سال انجام شد، قادر به بازیابی کامل الگوهای اپی ژنتیکی مناسبِ مرتبط با سن نبود و بیماران را مستعد بیماری های وابسته به پیری می کرد.

شرح: این پژوهش، اولین مطالعه طولی است که برای بررسی مشارکت و نشان دادن سهم عفونتHIV  در مقابل درمان آن، طی پدیده اپی ژنتیکیِ تسریع در افزایش سن سلول ها، در جمعیتی از بزرگسالان انجام شده است.

محققانDNA  را از ۱۵ فرد آلوده بهHIV  در سه مقطع زمانی استخراج کردند: ۶ تا ۱۲ ماه قبل از شروع درمان ضد رترو ویروسی، ۶ تا ۱۲ ماه پس از شروع درمان و ۱۸ تا ۲۴ ماه پس از فرایند درمان. سپس این نمونه ها را با پانزده DNA افراد همسال و غیر مبتلا بهHIV  مقایسه کردند.

درمانِ ضد رتروویروسی نمی تواند به طور کامل روند پیری سلول ها درHIV  را متوقف کند
درمانِ ضد رتروویروسی نمی تواند به طور کامل روند پیری سلول ها درHIV را متوقف کند

محققان برخی از محدودیت های این مطالعه را ذکر کرده اند که از جمله آن ها می توان به اندازه کوچک نمونه ها، عدم توانایی آن ها در تنظیم سایر عواملی که ممکن است بر نتایج تأثیر داشته باشند و این واقعیت که ممکن است برای تشخیص تغییرات اپی ژنتیکی حساسِ ناشی از درمان ضد رترو ویروسی نیاز به یک مطالعه بزرگتر باشد.

نتایج نشان می دهد که تغییرات اپی ژنتیکی، ممکن است توضیح دهند که چرا حتی بزرگسالان مبتلا بهHIV  با درمان موفق، در معرض خطر افزایش رشد زودرس بسیاری از بیماری ها هستند که معمولاً با پیری همراه هستند.

رفرنس:

سبد خرید
پیمایش به بالا