DNA جهنده شبه ویروس ، بیان ژن سلول های عصبی را در انسان تنظیم می کند

DNA جهنده شبه ویروس ، بیان ژن سلول های عصبی را در انسان تنظیم می کند

ژنوم انسانی حاوی بیش از چهار و نیم میلیون توالی DNA ای به نام عوامل جا به جا شونده ( transposable elements ) .است. این قطعات شبه ویروس به اطراف پرش می کنند و در تنظیم بیان ژن دخالت دارند. این قطعات تاثیر خود را به واسطه اتصال عوال رونویسی بروز می دهند و بیان ژن را در گستره وسیعی از رخدادهای زیستی تحت تاثیر قرار می دهند.
حال، یک تیم تحقیقاتی به رهبری Didier Trono در EPFL طی مطالعه ای که در نشریه Science Advances چاپ شده است، کشف کرده اند که عوامل جا به جا شونده نقش بسزایی را در رشد مغز انسانی دارند.

این دانشمندان کشف کرده اند که عوامل جا به جا شونده به وسیله همکاری با دو پروتئین اختصاصی از خانواده Krüppel-associated box-containing zinc finger proteins یا KZFPs رشد مغز در انسان را تنظیم می کنند. در سال ۲۰۱۹ مطالعه دیگری که توسط ترونو رهبری می شد، نشان داد که KZEPs فعالیت تنظیمی عوامل جابه جا شونده را در اولین روزهای زندگی جنینی تحت کنترل در می آورند. اگرچه آن ها به این مسئله مشکوک شدند که این توالی های تنظیمی متعاقبا در رشد و عملکرد اندام های فرد بالغ شروع به همکاری می کنند.

DNA جهنده شبه ویروس ، بیان ژن سلول های عصبی را در انسان تنظیم می کند
DNA جهنده شبه ویروس ، بیان ژن سلول های عصبی را در انسان تنظیم می کند

محققان دو نوع KZFPs را که مختص نخستی ها هستند شناسایی کردند، و کشف کردند که این پروتئین ها در نواحی خاصی بیان می شوند که مربوط به رشد انسان و بلوغ مغز است. آن ها بعدا مشاهده کردند که این پروتئین ها در کنترل فعالیت عوامل جا به جا شونده نقش دارند . این مسئله حداقل در مورد سلول های عصبی و ارگانوئید های مغز کشت داده شده در آزمایشگاه صادق بوده است. درنتیجه، این دو KZFPs بر تمایز اعصاب و پروفایل انتقال عصبی تاثیر می گذارند و همچنین از این سلول ها در برابر پاسخ های التهابی محافظت می کنند. در غیر این صورت این سلول ها می توانستند توسط عوامل جا به جا شونده که بیان آن ها توسط KZFPs کنترل می شود، مورد هدف قرار بگیرند.

سبد خرید
پیمایش به بالا