فتگوی آنالین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جناب آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد تاریخ :شنبه 28/04/99 ساعت : 21 از دانشگاه تا صنعت (تولید کیت های آزمایشگاهی کرونا)

گفتگوی آنلاین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جناب آقای دکتر رامین فاضل

گفتگوی آنلاین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جناب آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد

تاریخ :شنبه ۲۸/۰۴/۹۹
ساعت : ۲۱
این مصاحبه در ۴ بخش زیر تقدیم حضور می گردد👇

۱️⃣ بخش اول
بیوگرافی فردی
سوابق تحصیلی و دستاوردهای علمی

۲️⃣ بخش دوم
در مورد کسب و کار و صنعتی که فعال هستند.
تجربیات، مخاطرات،روزهای خوب
چالش ها، موانع و فرصت ها
چشم انداز

۳️⃣ بخش سوم
کرونا و دستاوردهای مجموعه دکتر فاضل
نقش علوم پایه در مدیریت بحران

۴️⃣ بخش چهارم
حرف های پایانی
یك خاطره الهام بخش
توصیه به نخبگان و جوانان
فرصت های موجود در حوزه علوم پایه چیست ؟
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (در یك جمله)

گفتگوی آنلاین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با جناب آقای دکتر رامین فاضل مدیرعامل محترم شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد

تاریخ :شنبه 28/04/99
ساعت : 21 
این مصاحبه در 4 بخش زیر تقدیم حضور می گردد👇


1️⃣ بخش اول
 بیوگرافی فردی
سوابق تحصیلی و دستاوردهای علمی

2️⃣ بخش دوم
در مورد کسب و کار و صنعتی که فعال هستند.
 تجربیات، مخاطرات،روزهای خوب
چالش ها، موانع و فرصت ها
 چشم انداز

3️⃣ بخش سوم
 کرونا و دستاوردهای مجموعه دکتر فاضل
 نقش علوم پایه در مدیریت بحران

4️⃣ بخش چهارم
حرف های پایانی
 یك خاطره الهام بخش
 توصیه به نخبگان و جوانان
 فرصت های موجود در حوزه علوم پایه چیست ؟
 جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان (در یك جمله)
سبد خرید
پیمایش به بالا