تایید نخستین واکسن مبتنی بر mRNA چین علیه Covid-19 واکسن جدید ARCoV مبتنی بر mRNA ویروس Covid-19 است که به طور مشترک توسط ارتش چین ، آکادمی علوم نظامی و شرکت Walvax ساخته شد و برای ورورد به کارآزمایی بالینی تایید شد. مطالعات آن‌ها نشان داد واکسن ARCoV نه تنها تولید آنتی‌بادی خنثی کننده را در موش و خرچنگ القا می‌کند، بلکه پاسخ ایمنی حفاظتی T Cell را نیز افزایش می‌دهد. این آزمایش نشان داد حیوانات واکسنیه شده می‌توانند در برابر حمله کروناویروس جدید مقاومت کنند و به شکل موثری از تکثیر ویروس و پیشرفت بیماری ریوی جلوگیری کند. واکسن های mRNA دارای سه مزیت هستند؛ نخست، انتخاب آنتی ژن واکسن بسیار دقیق بوده و واکسن بی خطر است. دوم، مواد و تجهزات بومی شده‌اند که سبب افزایش سرعت تولید می شود و سوم، واکسن می‌تواند به مدت یک هفته در دمای اتاق نگه داری شود که سبب کاهش هزینه انتقال زنجیره سرما می‌شود.

تایید نخستین واکسن مبتنی بر mRNA چین علیه COVID-19

واکسن جدید ARCoV مبتنی بر mRNA ویروس COVID-19 است که به طور مشترک توسط ارتش چین ، آکادمی علوم نظامی و شرکت Walvax ساخته شد و برای ورورد به کارآزمایی بالینی تایید شد. مطالعات آن‌ها نشان داد واکسن ARCoV نه تنها تولید آنتی‌بادی خنثی کننده را در موش و خرچنگ القا می‌کند، بلکه پاسخ ایمنی حفاظتی T Cell را نیز افزایش می‌دهد.

تایید نخستین واکسن مبتنی بر mRNA چبن علیه Covid-19  واکسن جدید ARCoV مبتنی بر mRNA ویروس Covid-19 است که به طور مشترک توسط ارتش چین ، آکادمی علوم نظامی و شرکت Walvax ساخته شد و برای ورورد به کارآزمایی بالینی تایید شد. مطالعات آن‌ها نشان داد واکسن ARCoV نه تنها تولید آنتی‌بادی خنثی کننده را در موش و خرچنگ القا می‌کند، بلکه پاسخ ایمنی حفاظتی T Cell را نیز افزایش می‌دهد. این آزمایش نشان داد حیوانات واکسنیه شده می‌توانند در برابر حمله کروناویروس جدید مقاومت کنند و به شکل موثری از تکثیر ویروس و پیشرفت بیماری ریوی جلوگیری کند. واکسن های mRNA دارای سه مزیت هستند؛ نخست، انتخاب آنتی ژن واکسن بسیار دقیق بوده و واکسن بی خطر است. دوم، مواد و تجهزات بومی شده‌اند که سبب افزایش سرعت تولید می شود و سوم، واکسن می‌تواند به مدت یک هفته در دمای اتاق نگه داری شود که سبب کاهش هزینه انتقال زنجیره سرما می‌شود.
تایید نخستین واکسن مبتنی بر mRNA چین علیه Covid-19

این آزمایش نشان داد حیوانات واکسنیه شده می‌توانند در برابر حمله کروناویروس جدید مقاومت کنند و به شکل موثری از تکثیر ویروس و پیشرفت بیماری ریوی جلوگیری کند. واکسن های mRNA دارای سه مزیت هستند؛ نخست، انتخاب آنتی ژن واکسن بسیار دقیق بوده و واکسن بی خطر است. دوم، مواد و تجهزات بومی شده‌اند که سبب افزایش سرعت تولید می شود و سوم، واکسن می‌تواند به مدت یک هفته در دمای اتاق نگه داری شود که سبب کاهش هزینه انتقال زنجیره سرما می‌شود.

رفرنس:

https://news.cgtn.com/news/2020-06-26/China-s-first-COVID-19-mRNA-vaccine-approved-for-clinical-trials-RDTXX0jVJK/index.html

سبد خرید
پیمایش به بالا