microRNAها مولکول‌های RNA 22 نوکلئوتیدی هستند که متعلق به خانواده‌ای از RNAهای غیر کد شونده کوتاه هستند.miRNA ها، mRNA  را هدف قرار می‌دهند، به آن‌ها متصل می‌شوند و موجب ممانعت از فرآیند ترجمه می‌شوند یا باعث شکسته شدنmRNA های هدف می‌شوند.

این مکانیسم به عنوان یکی از مکانیسم‌های تنظیم بیان ژن پس از ترجمه تلقی می‌شود. پیش بینی می‌شود که بیش از ۳۰ درصد تنظیم بیان ژن در ژنوم انسان توسط miRNAها صورت می‌پذیرد. علاوه بر این یکmiRNA  می‌تواند چندین ژن را هدف قرار دهد و بیان یک ژن نیز می‌تواند توسط چندینmiRNA  تنظیم شود.

  و microRNAها مولکول‌های RNA 22 نوکلئوتیدی هستند که متعلق به خانواده‌ای از RNAهای غیر کد شونده کوتاه هستند.miRNA ها، mRNA  را هدف قرار می‌دهند، به آن‌ها متصل می‌شوند و موجب ممانعت از فرآیند ترجمه می‌شوند یا باعث شکسته شدنmRNA های هدف می‌شوند. این مکانیسم به عنوان یکی از مکانیسم‌های تنظیم بیان ژن پس از ترجمه تلقی می‌شود. پیش بینی می‌شود که بیش از 30 درصد تنظیم بیان ژن در ژنوم انسان توسط miRNAها صورت می‌پذیرد. علاوه بر این یکmiRNA  می‌تواند چندین ژن را هدف قرار دهد و بیان یک ژن نیز می‌تواند توسط چندینmiRNA  تنظیم شود. نکته حائز اهمیت در این مورد این است که که اختصاصیت بافتی برای بیان miRNA وجود دارد. درواقع یکmiRNA  خاص یک مجموعه ازmRNA های خاص را در بافت مورد نظر تنظیم می‌کند. بنابراینmiRNA ها نقش مهمی در زیست شناسی تکوینی و در phenotyping  سلولی و بافتی دارند.  رفرنس: https://doi.org/10.1089/dna.2006.0568
و microRNAها

نکته حائز اهمیت در این مورد این است که که اختصاصیت بافتی برای بیان miRNA وجود دارد. درواقع یکmiRNA  خاص یک مجموعه ازmRNA های خاص را در بافت مورد نظر تنظیم می‌کند. بنابراینmiRNA ها نقش مهمی در زیست شناسی تکوینی و در phenotyping  سلولی و بافتی دارند.

رفرنس :

https://doi.org/10.1089/dna.2006.0568

سبد خرید
پیمایش به بالا