تاثیرات ژنتیک در بهبود زخم تحقیقات نشان میدهد که اولین عامل برای بهبود زخم ژنتیک بیمار است. میکروبیوم زخم و بهبود آن را ژن ها تعیین می کنند. در اصل تنوع در ژنتیک باعث تعیین فنوتیپ های مختلف و میزان متفاوتی از چسبندگی سلولی می‌شود که به عنوان محرکهای مهم عفونت هستند. فیلیپس، سرپرست منابع ژنتیکی در آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک گفت: این مطالعه مشخص کرد که ژن های خاص در بیماران با تعداد باکتری ها و فراوانی عوامل بیماری زا مشترک در زخم ها مرتبط هستند. میکروبیوم می تواند تعیین کند که چگونه یک زخم بهبود می یابد و این روند چقدر طول می کشد. این تحقیق همچنین نشان داد که هرچه تنوع بیشتر در یک میکروبیوم زخم وجود داشته باشد ، مدت زمان کمتری بهبود می یابد.

تاثیرات ژنتیک در بهبود زخم

تحقیقات نشان میدهد که اولین  عامل برای  بهبود زخم ژنتیک بیمار است. میکروبیوم زخم  و بهبود آن را ژن ها تعیین می کنند. در اصل تنوع در ژنتیک باعث تعیین فنوتیپ های مختلف و میزان متفاوتی از  چسبندگی سلولی می‌شود که  به عنوان محرکهای مهم عفونت هستند.

فیلیپس،  سرپرست منابع ژنتیکی در آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک گفت: این مطالعه مشخص کرد که ژن های خاص در بیماران  با تعداد باکتری ها و فراوانی عوامل بیماری زا مشترک در زخم ها مرتبط هستند.

میکروبیوم می تواند تعیین کند که چگونه یک زخم بهبود می یابد و این روند چقدر طول می کشد. این تحقیق همچنین نشان داد که هرچه تنوع بیشتر در یک میکروبیوم زخم وجود داشته باشد ، مدت زمان کمتری  بهبود می یابد.

رفرنس :

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008511

تاثیرات ژنتیک در بهبود زخم   تحقیقات نشان میدهد که اولین  عامل برای  بهبود زخم ژنتیک بیمار است. میکروبیوم زخم  و بهبود آن را ژن ها تعیین می کنند. در اصل تنوع در ژنتیک باعث تعیین فنوتیپ های مختلف و میزان متفاوتی از  چسبندگی سلولی می‌شود که  به عنوان محرکهای مهم عفونت هستند. فیلیپس،  سرپرست منابع ژنتیکی در آزمایشگاه تحقیقات ژنتیک گفت: این مطالعه مشخص کرد که ژن های خاص در بیماران  با تعداد باکتری ها و فراوانی عوامل بیماری زا مشترک در زخم ها مرتبط هستند. میکروبیوم می تواند تعیین کند که چگونه یک زخم بهبود می یابد و این روند چقدر طول می کشد. این تحقیق همچنین نشان داد که هرچه تنوع بیشتر در یک میکروبیوم زخم وجود داشته باشد ، مدت زمان کمتری  بهبود می یابد.
تاثیرات ژنتیک در بهبود زخم
سبد خرید
پیمایش به بالا