فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

  • تعیین دانسیته آنتی ژن، گیرنده یا لیگاند
  • (مانند آزمون اتصال و آزمون اتصال رقابتی)
  • ایمنوژنیسیتی مبتنی بر سلول . بیان درون سلولی پروتئین
  • فعالیت آنزیمی
  • آپوپتوز/زنده مانی
  • آنالیز چرخه سلولی
  • تغییر در pH ، میزان کلسیم و گلوتاتیون درون سلولی
  • تست زیستی گزارشگر اختصاصی هدف
سبد خرید
پیمایش به بالا