خدمات پروتئین

خدمات پروتئین شامل موارد زیر می شود:

 • آنالیز آمینو اسید
 • الکتروفورز دو بعدی
 • ایزوالکتریک فوکوسینگ
 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)
 • کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)
 • کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا (HPTLC)
 • کروماتوگرافی گاز (GC)
 • لکه گذاری وسترن
 • التراسونیک
 • پرتوتابی نور UV
 • SDS-PAGE/PAGE
 • لکه گذاری ساترن
 • الایزا
 • رطوبت سنجی
 • کدورت سنجی
 • سنتز Liposome
 • تعیین غلظت پروتئین
 • طیف سنجی جرمی
سبد خرید
پیمایش به بالا