خدمات طیف سنجی جرمی

خدمات طیف سنجی جرمی

 • شناسایی پروتئین/ لیپید / کربوهیدرات / متابولیت / مولکول های کوچک
 • کمی سنجی توسط نشان دار سازی
 • کمی سنجی بدون نشان دار سازی
 • تعیین توالی انتهای N و C
 • کمی سنجی هدفمند
 • تعیین جرم تام/ آنالیز مولکول کامل
 • آنالیز گلیکوزیلاسیون
 • آنالیز تغییرات پس از ترجمه
 • آنالیز ساختاری HDX- MS
 • تعیین نقشه اپی توپ / طیف سنجی جرمی
 • مقایسه و مشخصه یابی بیوسیملارها و نمونه های اصلی
 • مطالعات پایداری
 •  مشخصه یابی نمونه مرجع /استاندارد
 • تعیین هویت ارگانیسم ها
 • مطالعات بالینی و تحقیق و توسعه در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
 • آنالیز نتایج با نرم افزارهای مختلف
سبد خرید
پیمایش به بالا