خدمات تشخیص آلودگی میکروبی

خدمات تشخیص آلودگی میکروبی

  • تشخیص کیفی آلودگی باکتریایی به روش PCR
  • تشخیص کیفی آلودگی ویروسی به روش PCR
  • تشخیص کیفی آلودگی باکتریایی به روش Real – time PCR 
  • تشخیص کمی آلودگی ویروسی به روش Real – time PCR
  • تعيين تيتر ویروس به روش ELISA
  • رنگ آمیزی کپسول ، گرم ، اسپور
سبد خرید
پیمایش به بالا