خدمات بانک سلولی ومیکروبی

پایداری ژنتیکی سلول میزبان

بررسی پایداری سیستم های تولید کننده ی پروتئین نوترکیب یکی از موارد ضروری برای دریافت تاییدیه ی رگولاتوری زیست داروها می باشد. پایداری و بی نقصی توالی ژن مورد نظر و نیز سیستم بیانی ژن باید مورد تایید قرار گیرند تا ضمانتی برای تولید پایدار پروتئین مناسب باشند.

شرکت لیوژن فارمد خدمات مربوط به characterize کردن بانکهای سلولی باکتریایی، حشرات، و پستانداران شامل Master cell Bank  (MCB)، Working cell Bank (WCB)، و End of Production cells (EOPC) را ارائه می دهد. ما تکنیک های نام برده را به منظور بررسی پایداری ژنتیکی رده های سلولی مورد استفاده قرار می دهیم:

 • تعیین کپی نامبر ژن مورد نظر با Real-time PCR
 • بررسی پایداری بیانی پاساژهای مختلف سلولی در سطح RNA
 • بررسی پایداری توالی ژنتیکی طی پاساژهای مختلف سلولی
 • آنالیز نقشه هضم انزیمی با آنزیم های محدودگر
 • تایید صحت توالی ژن مورد نظر به کمک توالی یابی DNA
 • توالی یابی RNA
پکیج کامل(ICH Q5B)پکیج ۲پکیج ۱تست های پایداری ژنتیکی
 تعیین کپی نامبر
 آنالیز پایداری بیان ژن
 آنالیز پایداری توالی ژن
 آنالیز نقشه هضم آنزیمی محدودگر
 توالی یابی DNA
 توالی یابی RNA
 کلونینگ ژن

هویت سلولی

تعیین هویت رده های سلولی که در تولید زیست داروها یا اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند، پیش نیاز فرایندهای تولیدی و یا تحقیقاتی است.آلودگی های متقاطع رده های سلولی درون گونه ای و میان گونه ای و یا تعیین هویت نادرست رده های سلولی به مراتب رخ داده و خطری جدی علیه کیفیت زیست داروهای تولید شده توسط این سلولها می باشد.

ما خدمات تعیین هویت رده های سلولی به منظور معتبرسازی هویت و خلوص این رده ها را با تکنیک های زیر ارائه می دهیم:

 • کاریولوژی
 • PCR اختصاصی گونه
 • پروفایلینگ STR DNA

بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی (در بانکهای MCB، WBC، و EOPC و مواد اولیه)

آلودگی مایکوپلاسما در کشت های سلولی مکرر و مخفی است. مایکوپلاسما قادر است به علت کوچک بودن اندازه از فیلترهای استریل کننده رد شود، و امکان انتقال آلودگی به تمام کشت های سلولی موجود در یک آزمایشگاه را دارا می باشد. به همین علت بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی تمام رده های سلولی که برای بار اول وارد یک آزمایشگاه می شود و نیز تمام بانکهای سلولی موجود امری ضروری است.

شرکت لیوژن فارمدخدمات مربوط به بررسی آلودگی مایکوپلاسمایی را بر اساس روش های زیر ارائه می دهد:

 • Culture isolation method (the agar and broth procedure)
 • Fluorescent DNA detection method
 • PCR method
سبد خرید
پیمایش به بالا