مشخصه یابی بانک های سلولی

آزمون های مشخصه یابی به دلیل ماهیت حساس و تاثیر مستقیم نتایجشان در سرنوشت داروی تولیدی باید مطابق با دستورالعمل های سازمان های نظارتی بین المللی (ICH ، FDA و WHO) و در سطح بهینه ای از نظر کیفیت تجهیزات، مواد و روش آنالیز انجام شوند.
این آزمون ها به طور معمول برای نمونه های سلول Master Cell Bank (MCB), End of Production Cell Bank (EPCB), Working Cell Bank (WCB) انجام می گیرد. در حال حاضر، شرکت لیوژن فارمد خدمات مشخصه یابی را برای بانک های سلولی جانوری (SP2/0, CHO, BHK) ، بانک های سلولی حشرات (High5 و SF9)، بانک های سلولی باکتریایی و بانک های سلولی مخمر راه اندازی نموده و در حال توسعه این خدمات است. این خدمات همراه با گزارش کامل و گواهی آنالیز معتبر ارائه می شوند.

انواع مشخصه یابی بانک های سلولی


مشخصه یابی بانک های سلولی پستانداران
مشخصه یابی بانک های سلولی میکروبی
مشخصه یابی بانک های سلولی حشرات
مشخصه یابی بانک های ویروسی
مشخصه یابی سلولی های بنیادی

خدمات دستگاه و اجاره فضاهای آزمایشگاهی

 • سانتریفوژ با روتورهای متغیر برای میکروتیوب، فالکون 15 میلی لیتری، فالکون 50 میلی لیتری، پلیت
 • ترموبلاک
 • انکوباتور کشت باکتریایی
 • شیکرانکوباتور
 • روتاری اواپوریتور
 • pH متر
 • همزن مغناطیسی
 • ترازوی دو صفر
 • ترازوی سه صفر
 • ترازوی چهار صفر
 • ترازوی پنج صفر
 • ترازوی شش صفر
 • فرمانتور/بیوراکتور
 • پمپ پریستالتیک
 • میکروسکوپ نوری
 • اولتراسونیک پروبی
 • اولتراسونیک حمامی
 • بن ماری
 • کروماتوگرافی گاز (GC)
 • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
 • کروماتوگرافی مایع سریع پروتئین (FPLC)
 • DHPLC
 • فضای تحت کنترل
 • فضای Clean room
 • تست گانینگ (الزامی برای کار در فضای کلین روم)
 • میز کار

خدمات سلولی در شرکت لیوژن فارمد

خدمات سلولی

بررسی زنده مانی viability
آزمون اتصال بر اساس سلول
آزمون اتصال بر اساس الایزا
سنجش زیستی ( Bioassay ) برای آنتی بادی مونوکلونال
محاسبه پوتنسی داروهای بیوتکنولوژی
تیمار سلول ها با انواع داروها عصاره های گیاهی پپتید ها و نانومواد
بررسی سمیت مواد بر روی رده های سلولی توسط آزمون MTT و XTT
ترنسفکشن سلول ها با DNA و RNA
ترنسداکشن
تست مهاجرت (آزمون اسکراچ)

 • تهیه عکس های میکروسکوپی از نمونه های سلولی توسط میکروسکوپ فلورسنت
 • تهیه عکس میکروسکوپی از  نمونه های سلولی توسط میکروسکوپ اینورت
 • بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون میکرونوکلئوس
 •   بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون Chromosomal Aberration
 •   بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون Commet Assay
 • پکیج ویروس و تیتراسیون
 • تست مهاجرت
 • فلوسایتومتری
 • کشت، تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلولی
 • شمارش سلولی
 • کشت سلول بنیادی و تمایز اولیه آن ها
 • نامیرا سازی سلول ها
 • تولید رده های سلولی iPS
 • بررسی مشخصات رشد سلول
 • بیواسی و تعیین میزان فعالیت mab براساس آزمون های سلولی
 • بیواسی و تعیین میزان فعالیت محصولات و داروهای بیوتکنولوژی
 • تشخيص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش رنگ آمیزی DNA
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش کشت اختصاصی مستقیم مایکوپلاسما
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش تشخیص مولکولی PCR
 • تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما به روش تشخیص مولکولی (Realtime PCR)
 • تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده های سلولی با روش کشت
 • آزمایش های تشخیص کیفی ویروس /باکتری در نمونه های کشت با روش Real time PCR