امروزه در سراسر دنیا برای بررسی عدم وجود پیروژن ها یا مواد تب زا درفراورده های دارویی از تست مخصوصی استفاده می کنند که مهم ترین و دقیق ترین آنها تست LAL یا limulus amebocyte lysate است. وقتی سم باکتری های گرم منفی یا اندوتوکسین در مجاورت با لایست قرار می گیرند، لخته ایجاد می کنند . لایست پپتیدی است که از تنها گویچه موجود در خون خرچنگ نعل اسبی (Horse shoe crab) که آمبوسیت نام دارد، طی فرآیندهای پیچیده به دست می آید. از سال 2005، این تست توسط FDA مورد پذیرش قرار گرفت و برای تشخیص سم باکتری های گرم منفی در تمامی فرآورده های دارویی تزریقی، سرم ها، تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات مورد استفاده برای بیماران دیالیزی و همچنین صنایع غذایی و مواد آرایشی مورد استفاده قرار گرفت. خرچنگ نعل اسبی از خانواده ی عنکبوتیان است و به آن خرچنگ ناقص اطلاق می شود. این خرچنگ از معدود جانوان آبزی است که در کره خاکی از آن به عنوان فسیل زنده یاد می شود که چیزی بالغ بر 450 تا 500 میلیون سال قدمت دارد. آشنایی با روش زندگی این خرچنگ برای حرکت به سمت تولید کیت LAL قدم مهمی محسوب می شود.
ژورنال کلاب

– موضوع :
خرچنگ بیگانه
زمان :
یک شنبه 10 آذر 1398
ساعت 15-17

خرچنگ بیگانه

امروزه در سراسر دنیا برای بررسی عدم وجود پیروژن ها یا مواد تب زا درفراورده های دارویی از تست مخصوصی استفاده می کنند که مهم ترین و دقیق ترین آنها تست LAL  یا limulus amebocyte lysate است. وقتی سم باکتری های گرم منفی یا اندوتوکسین در مجاورت با لایست قرار می گیرند، لخته ایجاد می کنند . لایست پپتیدی است که از تنها گویچه موجود در خون خرچنگ نعل اسبی (Horse shoe crab) که آمبوسیت نام دارد، طی فرآیندهای پیچیده به دست می آید. از سال 2005، این تست توسط FDA مورد پذیرش قرار گرفت و برای تشخیص سم باکتری های گرم منفی در تمامی فرآورده های دارویی تزریقی، سرم ها، تجهیزات اتاق عمل، تجهیزات مورد استفاده برای بیماران دیالیزی و همچنین صنایع غذایی و مواد آرایشی مورد استفاده قرار گرفت.

خرچنگ نعل اسبی از خانواده ی عنکبوتیان است و به آن خرچنگ ناقص اطلاق می شود. این خرچنگ از معدود جانوان آبزی است  که در کره  خاکی از آن به عنوان فسیل زنده یاد می شود که چیزی بالغ بر 450 تا 500 میلیون سال قدمت دارد.

آشنایی با روش زندگی این خرچنگ برای حرکت به سمت تولید کیت LAL قدم مهمی محسوب می شود.