مراسم تقدیر از کادر اجرایی و همچنین تیم برنده مسابقه ره زیست
مراسم تقدیر از کادر اجرایی و همچنین تیم برنده مسابقه ره زیست
مراسم تقدیر از کادر اجرایی و همچنین تیم برنده مسابقه ره زیست
مراسم تقدیر از کادر اجرایی و همچنین تیم برنده مسابقه ره زیست